Карта А

Творчеството, Въображение
Всеки ден е ново платно върху, което рисуваме. Уверете се, че вашата рисунка е пълна с живот и щастие, и в края на деня не я гледате с желание да бяхте нарисували нещо различно. Не забравяйте, че творчеството е чудна човешка характеристика и съществуват безкрайни разновидности на индивидуалното изразяване и безкрайно разнообразие на оценка от другите.
Творчеството е израз на нашата човечност и въображение, както в създаването му, така и в признаването му. Дава ви се дара на творчеството.

Карта B
Баланс, Равнопоставеност

Въпреки различията си, ако променим нашата позиция, нагласа или посока, може да намерим общ език и да си взаимодействаме заедно. Този процес е по-лесен, когато и двете страни участват в унисон – намерете баланс между ин и ян, женски и мъжки енергии. Баланс между необходимостта да се контролира и да се пуснат очакванията.

Card C
Привличане, Магнетизъм, Пристрастеност

Бъдете внимателни за възможността да бъдете привлечени и съблазнени от неустоим пламък, и по-скоро необмислено опция. Вие не може да го отхвърлите изцяло, но можете да вземете предпазни мерки, така че да не попаднете в капана на собствените си илюзии за това. Не забравяйте, че нашата действителност се основава на нашата гледна точка и на начина, по който я тълкуваме.

Card D
Спомени, Научени уроци, Направени избори

Спомените са дневника, който всички ние носим със и за себе. Представете си, че предоставяте на света всички подробности за вашите мисли, успехи и неуспехи, добри и лоши времена. Запомнени моменти летят около вас като страници от дневника, като паднали листа. Загубена любов, но не изцяло забравена, преживявате всичко, което е било.
Време е да пуснете миналото и да бъдете в мир с избора, който сте направили. Научихте ли си уроците, или не?

Card A
Creativity, Imagination

Each day is a new canvas to paint upon. Make sure your picture is full of life and happiness, and at the end of the day you don’t look at it and wish you had  painted something different. Remember that creativity is a wondrous human characteristic and there are infinite varieties of individual expression and infinite variety of assessment by others.
Creativity is an expression of our humanity and imagination, both in production and recognition. You are being given the gift of creativity.

Card B
Balance, Equality

Despite our differences, by changing our position, stance or direction, we may find a common ground and interact together.This process is made easier when both sides participate in unison – find balance between yin and yang, female and male energies. Balance between the need to control and let go of expectations.

Card C
Attraction, Magnetism, Infatuation

Be careful of the possibility of being attracted and seduced by an irresistible flame, but rather a ill-advised option. You cannot entirely reject it, but you can take precautions as to not fall into the trap of your own illusions about it. Remember that our reality is based on our perspective and on the way we interpret-ate it.

Card D
Memories, Lessons Learned, Choices Made

Memories are the diary we all carry about with us. Imagine that you release to the world all the details of your thoughts, successes and failures, good times and bad. Remembered moments fly about you as pages from a diary, like fallen leaves. Loves lost, but not forgotten, reliving all that has been.
Time to let go of the past and be at peace with the choices you had made. Have you learned your lessons or not?

 

17861432_246917935777509_4257188746196287457_n

Advertisements